Statligt tandvårdsbidrag

Kostnaden för tandvård är ofta ganska omfattande, därför finns delas statliga bidrag ut i syfte att säkerställa god tandhälsa inom alla samhällskategorier. De tre typer av bistånd som finns tillgängliga är: Allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd. […]

Mer info

Studiemedel

Studiemedel är ett statligt bidrag och lån till den som väljer att studera vidare efter gymnasiet eller vuxna som vill alt. behöver komplettera tidigare grundskola eller gymnasieutbildningar. Grundtanken med studiemedel är att ekonomiskt stödja och […]

Mer info

Studiehjälp

Studiehjälp är ett samlingsbegrepp för följande bidrag: studiebidrag, extra tillägg samt inackorderingstillägg. Studiebidrag ersätter barnbidraget tidigast från och med kvartalet efter man fyllt 16 år.  Studiebidrag betalas ut 10 gånger per år och beloppet som […]

Mer info

Barnbidrag

Föräldrarna ansvarar för barnets vårdnad och skall sörja för god uppfostran. I Sverige har alla föräldrar rätt till ekonomiskt stöd från staten. Barnbidraget betalas automatiskt ut till vårdnadshavaren senast den 20:e varje månad. Vårdnadshavaren väljer […]

Mer info

Ekonomiskt bistånd

socialbidrag

Ekonomiskt bistånd är ett kommunalt stöd till hushåll med ekonomiska bekymmer. Det är socialtjänsten i respektive kommun som beviljar försörjningsstöd eller bistånd till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning. Försörjningsstödet Denna del av […]

Mer info

Bostadsbidrag

Fyra “grupper” i samhället kan ha rätt bostadsbidrag: barn, pensionär, värnpliktig (före 2010) och personer mellan 18-28 år. Huruvida dessa grupper har rätt till bostadsbidrag bedöms utifrån följande schema: Antalet individer i hushållet. Storlek på […]

Mer info

Starta eget bidrag

Den som är arbetslös, har viljan att starta eget företag och samtidigt bedöms ha goda förutsättningar att lyckas driva en egen verksamhet kan i vissa fall få hjälp och ekonomiskt stöd. 1984 infördes Starta eget-bidraget […]

Mer info

Sjukbidrag

Även om begreppet sjukbidrag inte längre används som en officiell beteckning, används detta ord som ett sammanfattande begrepp för olika ersättningar kopplade till långvariga nedsättnings- eller sjukdomstillstånd. Sjukersättning är en ersättningsmodell inrättad för patienter mellan […]

Mer info

Etableringsbidrag

Sedan flera år tillbaka tar Sverige emot många nyanlända. En del i mottagandet är att ge etableringsstöd. Försäkringskassan ansvarar för och betalar ut etableringsersättning samt etableringstillägg. Etableringsersättning Den som anländer till Sverige och får uppehållstillstånd […]

Mer info