A-kasseregler

Lagen om arbetslöshetsförsäkringen är omfattar både vanliga löntagare och företagare. Det finns ett antal kriterier som måste uppfyllas för att du som arbetslös skall kunna erhålla a-kassa. Här sammanfattar vi alla olika a-kasseregler och villkor som regler vem som kan få ersättning.

Grundläggande krav för grundbeloppet

För att du skall ha få ut grundbeloppet genom den allmänna grundförsäkringen, måste du vara minst 20 år och vara svensk medborgare. Även EU-medborgare och människor från länder med liknande eller motsvarande arbetslöshetsförsäkring som den svenska, kan omfattas av grundförsäkringen efter anställning i Sverige.

Följande grupper har rätt att söka ersättning vid arbetslöshet i enlighet med Lag (2013:152):

  1. är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan,
  2. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och
  3. även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande.

Följande grupper har ej rätt att söka ersättning vid arbetslöshet trots att de uppfyller samtliga av ovanstående punkter

  1. En sökande som avvisar en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har inte rätt till ersättning. Lag (2013:152).
  2. deltar i utbildning,
  3. är permitterad utan lön,
  4. är tjänstledig utan lön,
  5. har rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser förvissa nyanlända invandrare, eller
  6. deltar i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen(2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Arbetsvillkoret måste uppfyllas för arbetslöshetsersättning

Utöver de grundläggande kraven ovan måste arbetssökande även uppfylla det så kallade arbetsvillkoret. Detta villkor innebär att du som minst skall ha:

80 arbetade timmar/månad i minst 6 månader under en period av 12 månader innan arbetslösheten.

Regler för inkomstbaserade arbetslöshetsersättningen

I Sverige sköter de olika a-kassorna utbetalningarna av såväl grundbelopp som inkomstbaserad
a-kasseersättning. Därför måste du ansluta dig till en arbetslöshetskassa innan några pengar kan betalas ut. För att behålla din rätt till ersättning måste du löpande utan uppehåll betala alla a-kasseavgifter.

För att kunna ta del av den inkomstbaserade arbetslöshetsersättningen på maximalt 680 kr/dag är 12 månaders medlemskap i a-kassan ett måste. Den som inte uppfyller detta krav kan endast erhålla grundbeloppet på maximalt 320 kr/dag. Här kan du se aktuella ersättningsnivåer.

Andra regelverk: