Överhoppningsbar tid

I vissa fall är det inte rimligt att beräkna arbetsvillkoret endast över de senaste 12 månaderna. Den som inte uppfyller arbetsvillkoret enligt huvudregeln eller alternativregeln, kan under vissa förutsättningar ha rätt arbetslöshetsersättning. Den som inte arbetat med anledning av studier, sjukdom eller vård av sjukt barn. Kan i vissa fall räkna denna tid som överhoppningsbar och addera motsvarande tid till den tid (ramtid) som arbetsvillkoret ska vara uppfyllt.

Överhoppningsbara tid kan maximalt beräknas 5 år tillbaka i tiden.

Ett exempel på när överhoppningsbara tid kan påverka dina möjligheter till ersättning genom a-kassa är i samband med examen och avslutade studier. En person som heltidsarbetat innan studietiden på maximalt 5 år kan då uppfylla arbetsvillkoret genom att tillgodoräkna sig de arbetade timmarna före han eller hon påbörjade sina studier.

Tillfällen då du har rätt till överhoppningsbar tid

Tidsperioder som inbegriper något av följande kan räknas som överhoppningsbar tid vilken kan påverka din rätt till a-kassa:

  • Styrkt sjukdom (normalt krävs att sjuklön eller sjukpenning från Försäkringskassan utgått för att det ska anses som styrkt sjukdom).
  • Om du varit hemma med barn och haft föräldrapenning
  • Vård av eget barn som inte fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn 2 år efter barnets ankomst till familjen.
  • Militärutbildning som rekryt inom Försvarsmakten
  • Heltidsutbildning som du avslutat efter fyllda 25 år. Om du inte fyllt 25 år när du avslutat heltidsutbildningen krävs det att du arbetat heltid 5 månader sammanhängande någon gång innan utbildningen påbörjades.
  • Om du varit frihetsberövad på kriminalvårdens område.
  • Om du utfört arbete som finansierats med särskilt anställningsstöd.
  • Om du vart förhindrad att arbeta p g a uppdrag som familjehem/jourhem
  • Om du tvångsvårdats i enlighet med lag (1988:870) om vård av missbrukare.

Det finns ytterligare fall som även de kan utgöra överhoppningsbar tid. Du kan vända dig till din a-kassa för att få svar på om du i din specifika situation har rätt till överhoppningsbar tid eller inte.